10 dades sobre les dones i les TIC

Dones treballant amb tecnologies

Només el 30% de les persones que treballen en l’àmbit de la tecnologia són dones.

En el Dia Internacional de les Nenes en les TIC, ens fem ressò de les dades sobre dones i TIC que ofereix l’Institut Català de les Dones.

 

10 dades sobre les dones i les TIC

El 23 d’abril se celebra el Dia Internacional de les Nenes en les TIC, amb l’objectiu de combatre els estereotips de gènere en aquest sector i motivar les joves a triar carreres tecnològiques.

Quina és la situació actual de les dones i les TIC a Catalunya? Busquem les respostes al dossier estadístic ‘Dones en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)’, publicat el passat mes de febrer per l’Institut Català de les Dones i elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere. El document ofereix un recull de les principals estadístiques oficials sobre les dones en l’àmbit tecnològic.

Hem recopilat algunes de les dades i informacions que aporta el dossier, en aquest llistat.

  1. Quan inicialment es parlava de l’escletxa digital de gènere, es feia referència a la diferència d’accés de dones i homes a les TIC. Amb posterioritat, però, s’ha vist que aquest biaix de gènere és també present en l’ús, l’apropiació i les possibilitats de participar en el disseny i el desenvolupament tecnològic de les TIC.
  2. L’ús d’Internet entre les dones varia segons el grup d’edat a què pertanyen. Les dones de 35 a 44 anys utilitzen diàriament Internet en un 93,4% dels casos, mentre que les dones de 65 a 74 anys ho fan en un 46,2%.
  3. A mesura que augmenta el nivell d’estudis de les dones, més utilitzen les TIC. La disminució de l’ús de les TIC és més acusada en les dones sense estudis.
  4. Ja des de l’educació primària els rols de gènere operen sobre els processos educatius promovent la bretxa digital de gènere. Els homes s’associen positivament als estudis més masculinitzats des que són nens i reben més estímuls que les dones per dedicar-se a àmbits relacionats amb la tecnologia. Aquesta tendència es segueix reproduint en nivells educatius superiors.
  5. La rigidesa del currículum tecnològic, l’ambient majoritàriament masculí de les carreres TIC i la manca de referents femenins fan que el sistema educatiu universitari tampoc no afavoreixi la incorporació de les joves a les carreres tecnològiques.
  6. El 4,2% de les noies matriculades en Formació Professional ho fan en estudis d’informàtica i comunicacions, enfront del 15,7% dels nois.
  7. Durant el curs acadèmic 2017-2018, només el 8% dels títols universitaris obtinguts per dones van ser en enginyeria i arquitectura, enfront del 27,8% dels títols obtinguts per homes.
  8. Les barreres culturals relacionades amb tradicions i estereotips fan que es tingui la idea que el sector de les TIC és més apropiat per als homes.
  9. El 2019, el 2% del total de dones ocupades ho estaven en la branca de la informació i les comunicacions, mentre que en el cas dels homes, ho estaven en un 4%.
  10. A Catalunya, durant el 2019 el 69,1% de les persones ocupades en la branca d’activitat econòmica de la informació i les comunicacions eren homes, mentre que el 30,9% eren dones.

23/04/2020
Entitat redactora: Colectic
Autora: Eneida Iturbe