Arttec és un projecte impulsat per:

Logo Barabara Educació
Logo Drecera
Logo Cim UPC

El mercat laboral tecnològic, en femení

Estudi de necessitats per a la millora de la situació actual

Informe estadístic elaborat per Arttec

Novembre 2020 – Gener 2021

Evolució de l’ocupació en informació i comunicacions per gènere.

Catalunya

L’ocupació en la branca d’activitat econòmica de la informació i les comunicacions correspon en un 31% a dones i en un

69% a homes. Aquesta proporció s’ha mantingut en el temps.

 • Dones
 • Homes

Font: Idescat, a partir de l’Enquesta de població activa de l’INE.

Variació interanual de l’atur registrat per gènere i per trimestre.

Catalunya, 2109-2020

Pel que fa a Catalunya, l’impacte de la COVID-19 no ha estat equitatiu, la qual cosa ha perjudicat encara més la ja desigual situació de les dones en molts criteris de l’àmbit social i econòmic, com posa de manifest el recent informe de l’Institut Català de les Dones anomenat L´impacte de gènere de la COVID-19 en dades (desembre del 2020). Constatem que l’atur tampoc no ha estat equitatiu.
Malgrat que la variació interanual entre homes i dones segueix la mateixa tendència i el percentatge és més elevat per als homes, en nombres absoluts se superen les 150.000 dones desocupades més que homes en els tres trimestres del 2020.

Durant l’any 2020, la taxa d’atur de les dones ha augmentat de l’11,4% del primer trimestre del 2020 al 14,3% del tercer trimestre.

 • Dones
 • Homes

Font: Idescat. Atur registrat per gènere.

Empreses amb dones especialistes en TIC per sectors

Catalunya 2018

Per sectors econòmics, informació i comunicacions concentra la proporció més gran d’empreses amb dones especialistes en TIC (73,8%). * ONTSI (2019). La sociedad en red. Total d’empreses de 10 o més treballadors que ocupen especialistes en TIC. Elaboració amb dades de l’INE, 2018.

Tanmateix, un estudi de Barcelona Digital Talent del 2019 mostra que només el 8% de dones ocupen llocs tècnics i especialitzats, i només un 10% de les empreses enquestades duen a terme algun tipus de política o programa específic de gènere per contractar més dones.

Base: total d’empreses de 10 o més empleats donen feina a especialistes en TIC.
Elaboració amb dades de l’INE 2018.

Títols universitaris per gènere i tipus.
Població titulada per gènere.

Catalunya, 2019-2020

Les dones titulades són majoria en qualsevol dels tipus d’estudis universitaris en un 57,2% dels casos. La diferència es minimitza en el cas dels estudis de doctorat.

 • Dones
 • Homes

Font: Secretaria d’Universitats i Recerca.

Títols universitaris per branques.

Catalunya, 2017-2018

Els títols obtinguts en menor percentatge són els de ciències amb només un 6% de representació, seguits en grau de dèficit per l’enginyeria i l’arquitectura (8% davant del 27,8% en homes).

 • Dones
 • Homes

Font: Secretaria d’Universitats i Recerca.

Resum de la contextualització

La transformació tecnològica i digital planteja grans reptes i, alhora, noves i grans oportunitats.

Molts llocs que comporten tasques rutinàries i repetitives desapareixeran per causa de l’automatització, la robotització i la IA (intel·ligència artificial). També apareixeran nous llocs que requeriran més coneixements tecnològics, i treballar amb equips més multidisciplinaris, així com amb eines digitals i de col·laboració en xarxa.

La revolució industrial 4.0 té efectes disruptius sobre els llocs de treball, les ocupacions, les habilitats necessàries, la bretxa salarial i les desigualtats de gènere.

És possible que s’incrementin les desigualtats fruit de la transformació, i això exigeix, per tant, promoure i fomentar -i donar-hi suport- iniciatives i accions amb sensibilitats vers la inclusió i la igualtat.

Les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 no només han accelerat la transformació, sinó que també han agreujat situacions de desigualtat i vulnerabilitat per a les dones.

La bretxa salarial continua sent una desafortunada realitat generalitzada. Hi haurà més oportunitats laborals en el futur en funcions i sectors tecnològics que a més presenten una tendència de condicions més equitatives que altres sectors, tanmateix, la dona pateix encara una infrarepresentació en aquests sectors tecnològics.

Necessitem generar accions que garanteixin la igualtat d’oportunitats, que potenciïn a llarg termini els efectes positius d’un progrés tecnològic i digital inclusiu, que posin a l’abast de totes les persones les oportunitats d’aquesta nova era i que redueixin els costos de la transició.

Hi ha una manca d’encaix entre l’oferta formativa formal i les necessitats reals del mercat.

Hi ha també una bona acollida per part del mercat laboral de perfils amb una trajectòria reconduïda, formacions tècniques aplicades o una formació per a un lloc de treball específic amb la formació bàsica adequada.

Cada vegada es fa més notòria la necessitat d’oferir una formació més especialitzada, en què la participació de les dones sigui més representativa, així com sensibilitzar eficientment sobre les oportunitats i l’impacte consegüent en possibilitats de llocs de treball tecnològics.

Resultat de les enquestes dirigides a dones

A continuació, es reflecteix el detall dels resultats més significatius de l’enquesta online feta a les dones participants en aquest estudi de necessitats. La mostra és de 70 dones. Reflectirem en aquest informe els resums de dades en forma de gràfica i l’anàlisi de la informació que n’hem extret.

Situació laboral

Pel que fa al nivell de formació, una gran majoria de les dones (57%) tenen formació superior (llicenciatura, màster o postgrau), seguides pel grup de diplomades o formació d’FP de grau superior (26%). La representació de dones amb formació mitjana (batxillerat o FP de grau mitjà) se situa en un 13%. Finalment, hi ha una representació menor de les dones amb formació bàsica d’un 3% i doctorades de l’1%.

 • Diplomatura o FP tècnica de grau superior
 • Mitjana (batxillerat, FP tècnica de grau mitjà)
 • Bàsica (FP bàsica, graduat escolar, ESO)
 • Doctorat
 • Llicenciatura, màster o postgrau
 • Sòcia cooperativa
 • Per compte propi / emprenedora
 • Treballadora indefinida
 • Treballadora eventual
 • Aturada
 • Fixa discontínua

Nivell de formació

La majoria de les dones que han participat en aquesta enquesta tenen contracte indefinit (52%). Les treballadores eventuals representen el 18% de la mostra. Empaten les desocupades (13%) i les treballadores per compte propi o emprenedores (13%). Amb una mínima representació hi ha dones sòcies cooperativistes (3%) i en situació fixa discontínua (1%), respectivament.

Motivació per fer formació

A continuació analitzem les motivacions principals de les dones enquestades per fer formació. Així, la motivació principal per fer formació de les dones enquestades és, en primer lloc, el seu propi interès, curiositat, o per al desenvolupament personal (25%). Segueixen les que desitgen millorar la seva especialització en el sector (20%). D’una manera molt igualada se situen les motivacions de les que desitgen millorar en el desenvolupament de la seva ocupació actual (16%) i les que volen tenir més oportunitats laborals (15%). Un 10% de les enquestades admeten que el seu interès és capacitar-se, ja que les ofertes que veuen en el mercat exigeixen coneixements que no tenen. Entre altres motivacions, assenyalen, per exemple, canviar de lloc de treball o de sector (8%), o bé actualitzar-se, ja que els seus coneixements estan obsolets (6%).

 • Lloc actual
 • Interès, desenvolupament personal
 • Millorar la meva especialització en el sector
 • Capacitar-me (les ofertes que veig al mercat exigeixen coneixements que no tinc)
 • Tenir més oportunitats
 • Conciliació familiar
 • Falta d’experiència
 • Poca formació
 • Altres

Quines són les dificultats o barreres més importants que pateixen les dones?

En aquesta pregunta d’opinió, observem que la majoria de les dones enquestades troben la dificultat més gran per accedir al mercat laboral en conciliar la vida familiar i la professional (59%). Més allunyades, indiquen la manca d’experiència (11%) i l’escassetat de formació (10%) com a altres barreres o dificultats.

De manera qualitativa es recullen altres barreres que expressen les enquestades, com, per exemple, la manca de confiança o els prejudicis sobre les capacitats de les dones, diverses referències a les conseqüències del patriarcat, comentaris sobre el fet de ser una cultura d’homes o estar en sectors masculinitzats, i altres aportacions com la manca d’empoderament i de referents.

Segons la teva opinió, hi ha una tendència més elevada a contractar preferentement més homes que dones, en igualtat de condicions (en experiència i capacitació), especialment en el sector tecnològic?

Tanmateix, en preguntar amb més detall, sí que opinen que hi ha una tendència més elevada a contractar preferentement més homes que dones, en igualtat de condicions (en experiència i capacitació), especialment en el sector tecnològic.
La gran majoria opinen que sí que hi ha una tendència a contractar preferentment homes en igualtat de condicions (69%). Un 10% opinen que no hi ha aquesta tendència desigual i un 21% NS/NC.

 • No
 • NS/NC

Resultat de les enquestes dirigides a empreses

Enquesta sobre les necessitats de les dones i les empreses amb relació a sectors tecnològics, dirigida a empreses. A continuació, mostrem diverses gràfiques dels resultats obtinguts i un resum d’aquests resultats.

La mostra està formada per 23 enquestes completament emplenades que pertanyen a 21 empreses. D’aquestes empreses, el 74% pertanyen a sectors tecnològics i el 26% són empreses d’àmbits d’interacció amb aquests sectors, com empreses de recursos humans i selecció, expertes en perfils tecnològics.

Percentatge de dones en posicions tecnològiques. (Si us plau, indica el % de dones en llocs de treball tecnològics en plantilla.)

En general, trobem que, en la immensa majoria de la mostra d’empreses, hi ha una representació molt moderada de dones a la plantilla, no paritària.
Si la mitjana de les empreses enquestades és del 25% de representació femenina en plantilla global, la presència de dones en funcions i llocs de treball tecnològics en particular és encara menys representativa; es redueix en aquest cas la mitjana de dones en posicions i funcions tecnològiques, del 25% a només el 10%.
Trobem en les dades que el 75% de les empreses enquestades presenten menys del 15% de representació de dones en funcions tecnològiques; de fet, vuit d’aquestes empreses (que suposa el 40% de la mostra total) no tenen cap dona en posicions tecnològiques. El 20% de la mostra d’empreses tenen entre un 16% i un 50% de representació femenina en funcions i llocs de treball tecnològics. Una empresa té més de la meitat de dones en posicions tecnològiques, que representa el 5% de la mostra, però cal assenyalar que es tracta d’una empresa de menys de 10 treballadores en plantilla.

 • del 0 al 15%
 • del 16 al 50%
 • del 51 al 75%
 • No
 • NS/NC

Les dones troben més dificultats per accedir al mercat laboral? Pregunta d’opinió

Les empreses enquestades, majoritàriament, opinen que sí, les dones troben més i majors dificultats per accedir al mercat de treball (57%), enfront de l’altra banda de la balança, on el 39% de la mostra consideren que no tenen més dificultats per al seu accés al mercat laboral. El 4% NS/NC.

Consideres que les dones tenen dificultats afegides per incorporar-se al mercat de treball en el sector tecnològic?

A l’apartat anterior vèiem que les empreses opinaven en una majoria que les dones poden tenir més dificultats per accedir al mercat laboral. En aquest cas, en preguntar si consideren que l’accés a sectors tecnològics en particular pot ser més complicat per a les dones, la majoria de les respostes s’inclinen cap a la banda contrària, ja que opinen que no consideren que les dones tinguin més dificultats en sectors tecnològics en particular (57%) de la mostra d’empreses, davant d’un terç de les respostes que consideren que les dones sí que tenen dificultats afegides per incorporar-se en sectors tecnològics (35%). El 8% no contesten (NS/NC).

 • No
 • NS/NC
 • Aquests perfils no existeixen
 • Formació insuficient
 • Incompatibilitat de necessitats personals o conciliació familiar
 • Desconfiança cultural sobre la capacitat de les dones
 • Altres

Quins són els problemes principals que identifiques en els processos de selecció per contractar dones amb aquests perfils més tecnològics?

La majoria de les empreses enquestades trobaven dificultats afegides per contractar dones per a posicions tecnològiques en el mercat. En sondejar quins són els problemes principals que identifiquen en els seus processos de selecció per contractar dones amb perfils tecnològics, quasi la meitat de les empreses afirmen que no troben aquests perfils en el mercat (50%). A continuació indiquen que les candidates no posseeixen formació suficient (19%). Amb molt menys pes es representen les circumstàncies de conciliació familiar o necessitats personals (9%) i la desconfiança cultural sobre la capacitat de les dones en la seva competència per exercir aquestes funcions més tecnològiques (9%), de la mateixa manera. A l’apartat d’altres, s’han registrat aportacions com les següents:

– Hi ha poca presència femenina en el perfil concret de l’empresa.

– No hi ha perfils comercials amb aptituds bàsiques tècniques.

– Les dones tendeixen a infravalorar capacitats al CV (per exemple, davant d’un nivell similar d’anglès, una dona acostuma a posar-se un nivell més baix que un home).